Quá hay, bỏ ngay cái BB Smart Alarm Pro đi được rồi
Thanks so much!

Upload lên đây 2 bản cho OS 4.6 & 5.0 cho mọi người luôn.

Note: không hiểu sao file có tên đầy đủ là ZenMinder_v2.0.2-OS4.6.zip
và ZenMinder_v2.0.2-OS5.0.zip thế mà up lên nó lại bị cắt mất phần OS
- File có size 333.4 là cho OS 4.6
- File có size 331.7 là cho OS 5.0

Bổ sung thêm bản cho OS 4.2.1 -> 4.5 : ZenMinder_4.2-4.5.zip

Link OTA:
4.2-4.5: http://www.mobireach.com/upload/601/43601/ZenMinder.jad
4.6: http://www.mobireach.com/upload/603/43603/ZenMinder.jad
5.0: http://www.mobireach.com/upload/605/43605/ZenMinder.jad